DOMENA Administracja Domów Mieszkalnych Kraków - Katalo.pl - Profesjonalny Katalog Firm

DOMENA Administracja Domów Mieszkalnych Kraków
DOMENA Administracja Domów Mieszkalnych Kraków DOMENA Administracja Domów Mieszkalnych Kraków

Kilka słów o ADM Domena

Administracja Domów Mieszkalych "Domena" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa, realizuje zadania w zakresie kompleksowej obsługi nieruchomości od 1995 roku.


Dobór wykonawców odbywa się z zachowaniem zasad konkurencji każdorazowo bazując na wskazaniu członków Wspólnoty bądź umocowanego Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej.

Przedsiębiorstwo działa w formie spółki prawa handlowego na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia Wydział VI Gospodarczy z dnia 27 kwietnia 1995 roku Nr Rejestru Handlowego 6019, po zmianach KRS nr 0000105117.

Postanowieniem Sądu Ns Rej KRS 3546/12/415 z dnia 29 lutego 2012 roku nastąpiło przekształcenie Spółki w Spółkę Komandytową posiadającą KRS 0000412289 (patrz "pismo").

Podstawowym przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa jest zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi i komercyjnymi.


źródło: http://www.admdomena.pl/
Słowa kluczowe: DOMENA Administracja Domów Mieszkalnych Kraków: administrowanie, , wspólnoty mieszkaniowe, certyfikat iso/9001/2001, zarządzanie, obsługa nieruchomościami, księgowość wspólnot, licencja państwowa, licencjonowanie zarządcy


Kategorie: Instytucje Rządowe i Urzędy » Administracje Obiektów Użyteczności Publicznej


Oferta

Co oferujemy jako zarządca

Administracja Domów Mieszkalych "Domena" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa, pragnie zaoferować Państwu profesjonalne usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami realizowane przez licencjonowanych zarządców zatrudnionych w naszej spółce.

Wykonując czynności zarządzania realizujemy wszelkie obowiązki wynikające z przepisów prawa, zabezpieczając i gwarantując jednocześnie Właścicielom nieruchomości faktyczny wpływ na sposób obsługi i utrzymania nieruchomości.

Podstawowym celem naszej działalności jest praktyczna realizacja decyzji Właścicieli nieruchomości, a przede wszystkim racjonalne i efektywne gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej, m.in. poprzez zapewnienie członkom Wspólnoty pełnego wglądu we wszelką dokumentację, w tym w szczególności w dokumentację finansową, jak również bezpośredni wybór wykonawców wszelkich prac w nieruchomości.

Proponowane czynności zarządu nieruchomością wspólną obejmują w szczególności:

prowadzenie i aktualizowanie spisu właścicieli wyodrębnionych lokali i przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej,


prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej wymaganej przepisami prawa budowlanego,


zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości oraz urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymogami prawa budowlanego,


organizację i prowadzenie całokształtu spraw mających na celu utrzymanie nieruchomości w należytym stanie technicznym i sanitarno-porządkowym,


zapewnienie dla nieruchomości wspólnej dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, odprowadzenia ścieków i wywozu śmieci,


zapewnienie usług kominiarskich i innych usług związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych nieruchomości wspólnej,


prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem nieruchomości,


sporządzanie planu rzeczowo-finansowego dla nieruchomości wspólnej oraz przedkładanie sprawozdania z jego realizacji do zatwierdzenia uchwałą Właścicieli,


prowadzenie odrębnej księgowości dla nieruchomości oraz sprawozdawczości w tym zakresie,


prowadzenie i dokonywanie wszelkich rozliczeń poprzez wyodrębnione rachunki bankowe Wspólnoty Mieszkaniowej,


pobieranie i windykację należności z tytułu tzw. zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz innych przychodów Wspólnoty,


rozliczanie wnoszonych przez Właścicieli zaliczek,


rozliczanie Wspólnoty Mieszkaniowej z właściwym Urzędem Skarbowym oraz reprezentowanie Wspólnoty przed innymi urzędami.

    Dane adresowe:
  • ul. Królewska 25
  • 30-040 Kraków
  • Małopolskie
  • Dane kontaktowe:
  • www.admdomena.pl
  • E-mail: nieruchomosci@admdomena.pl
  • Telefon: +48 (12) 294 58 30 +48 509 353 206
  • Fax: +48 (12) 633 20 24

Lokalizacja firmy na mapie: