Narodowy Instytut Audiowizualny, NInA Warszawa - Katalo.pl - Profesjonalny Katalog Firm

Narodowy Instytut Audiowizualny, NInA Warszawa
Narodowy Instytut Audiowizualny, NInA Warszawa Narodowy Instytut Audiowizualny

O Instytucie:

Narodowy Instytut Audiowizualny to narodowa instytucja kultury powołana w celu digitalizacji, udostępniania i promocji polskiego dziedzictwa audiowizualnego.

Misją statutową Instytutu jest:

* gromadzenie, archiwizacja, rekonstrukcja i dokumentowanie twórczości audiowizualnej
promocja dziedzictwa audiowizualnego oraz umożliwienie warunków powszechnego dostępu do niego
* wspieranie wartościowych inicjatyw w zakresie produkcji, rejestracji i promocji wartościowych dzieł kultury
* działalność wydawnicza
* edukacja medialna oraz działalność szkoleniowa w kierunku popularyzacji i rozwoju mediów

NInA prowadzi aktywność na wielu polach – digitalizacji, archiwizacji, udostępniania, promocji, produkcji audiowizualnych, serii wydawniczych oraz wydarzeń kulturalnych.

Wychodzimy z założenia, że nowoczesna instytucja kultury powinna działać wielobiegunowo i wokół centralnej misji budować twórczy kontekst, który zachęci do uczestnictwa w kulturze, przede wszystkim audiowizualnej.

Digitalizacja

Jako Centrum Kompetencji staramy się w porozumieniu z ekspertami i środowiskiem audiowizualnym wyznaczać standardy i katalog dobrych praktyk w zakresie digitalizacji i rekonstrukcji dzieł audiowizualnych, stymulujemy też debatę o znaczeniu archiwów – nie tylko historycznym, ale także kulturotwórczym, zarówno dla nas dzisiaj, jak i dla przyszłych pokoleń. W ramach Wieloletniego Programu Rządowego „KULTURA +” Narodowemu Instytutowi Audiowizualnemu powierzono koordynację priorytetu „Digitalizacja”. Głównym celem priorytetu jest wsparcie cyfryzacji zasobów kultury poprzez zakup sprzętu do digitalizacji, przeprowadzenie procesu digitalizacji, upowszechnianie zbiorów oraz ich archiwizacja. Digitalizacja zasobów dziedzictwa narodowego stwarza szansę na realne zmiany w funkcjonowaniu instytucji kultury i modernizację obiektów działalności kulturalnej.

Udostępnianie

Obecnie podstawowym i najbardziej demokratycznym narzędziem udostępniania treści jest Internet. Dlatego NInA podstawową platformą udostępniania kultury audiowizualnej czyni portal nina.gov.pl, który umożliwia użytkownikom zapoznanie się z bieżącymi projektami realizowanymi przez NInA, ale przede wszystkim pozwala na korzystanie z NINATEKI – biblioteki materiałów audiowizualnych i audialnych, pochodzących zarówno z archiwum NInA, jak i pozyskanych od studiów filmowych, telewizji, instytucji kultury i producentów. Wyróżnikiem portalu jest wnikliwa selekcja treści, gwarantująca wysoką jakość materiałów audio i wideo, związanych z kulturą polską i europejską. Portal nina.gov.pl to także pełna baza danych o cyfrowych zapisach utworów audiowizualnych powstających w Polsce, również tych niepowiązanych z działalnością Instytutu oraz kinoteatr on-line ze starannie dobranym repertuarem, opartym na dziełach wybitnych twórców.

Edukacja

NInA realizuje projekty z zakresu edukacji medialnej oraz badań dotyczących edukacji audiowizualnej. Wychodzimy z założenia, że jest ona konieczna, aby młody odbiorca nabył kompetencji w rozumieniu, analizie, ocenie oraz korzystaniu z przekazów słownych, wizualnych i dźwiękowych. Edukacja medialna jest szczególnie ważna w świecie, gdzie postępujący rozwój technologii prowadzi do stałego przeformułowywania modelu przekazu informacji.

NInA jest także koordynatorem projektu Muzykoteka Szkolna, którego celem jest zainteresowanie muzyką młodego użytkownika. W 2008 roku koordynowaliśmy projekt Filmoteka Szkolna, obecnie kontynuowany i rozwijany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Kultura 2.0

Kultura 2.0 to nie tylko projekt, ale przede wszystkim idea, która wyznacza linię programową NInA od początku jego istnienia. Pod terminem tym kryje się nie tylko szukanie nowych wersji znanych już treści, form medialnych, metod dystrybucji i uczestnictwa czy kanonów kultury. Nowatorstwo nowych mediów nie polega na zerwaniu z przeszłością, jak czasem sugerują medioznawcy, lecz na ewoluowaniu, szukaniu nowych kanałów ekspresji i komunikacji. Tradycyjne media nie zostają unicestwione, stają się one treścią nowych. Nowa wersja kultury to nowe praktyki i narzędzia, które przyczyniły się do zatarcia starych podziałów. Kultura 2.0 ma więc charakter zarazem ewolucyjny, jak i rewolucyjny. NInA cyklicznie organizuje konferencje, warsztaty, debaty i wydarzenia artystyczne, które stanowią impuls do rozważań nad nową rzeczywistość kulturową i przez pryzmat Kultury 2.0 analizują nowe sytuacje twórcze i odbiorcze.

Działalność wydawnicza

NInA jest cenionym wydawcą, specjalizującym się przede wszystkim w albumach CD i DVD. Od 2005 roku wydajemy kolejne części serii: Polska Szkoła Dokumentu, prezentującej twórczość wybitnych polskich dokumentalistów; Polski Szekspir Współczesny z najnowszymi interpretacjami polskich reżyserów teatralnych; Antologia Animacji – kolejne części kolekcji przybliżają kanon polskiej animacji, animację dla dzieci, animację eksperymentalną oraz filmy młodego pokolenia twórców. Wydajemy też zapisy unikalnych, wartościowych wydarzeń muzycznych, operowych i teatralnych. Wydawnictwa te są do nabycia w księgarni internetowej NInA.

NInA stale poszukuje nowych sposobów dotarcia do użytkownika, dlatego w 2009 roku uruchomiliśmy kulturalny magazyn on-line Dwutygodnik.com, a w 2010 roku jego anglojęzyczną wersję Biweekly.pl – serwisy komentujące bieżące życie kulturalne, publikujące twórczość artystyczną oraz recenzje, felietony i analizy. Dwutygodnik.com łączy najlepsze tradycje polskich pism literackich i filmowych z nowoczesnym narzędziem upowszechniającym kulturę w sieci.

Produkcje audiowizualne

NInA prowadzi aktywną działalność produkcyjną i koprodukcyjną. Na nasze zlecenie powstało kilkadziesiąt produkcji telewizyjnych. Rejestrujemy spektakle teatralne i operowe, koncerty, festiwale, produkujemy też reportaże i filmy dokumentalne o ważnych postaciach i zjawiskach kultury polskiej, współpracujemy z TVP Kultura i Programem 2 Polskiego Radia.

źródło: http://www.nina.gov.pl/
Słowa kluczowe: Narodowy Instytut Audiowizualny Warszawa: instytut narodowy, instytut Warszawa, ośrodek specjalistyczny, NINA Warszawa, digitalizacja i koordynacja programu zachowania, rozbudowa cyfrowego dziedzictwa kulturowego, udostępnianie cyfrowego dziedzictwa kulturowego, Narodowy Instytut Audiowizualny, działalność edukacyjna i badawcza, digitalizacja zapisanych cyfrowo materiałów


Kategorie: Kultura i Sport » Stowarzyszenia
Instytucje Rządowe i Urzędy » Instytucje Publiczne


Narodowy Instytut Audiowizualny instytucja kultury powołana w celu digitalizacji, udostępniania i promocji polskiego dziedzictwa audiowizualnego – w ciągu kilku lat swojej działalności zrealizował blisko 200 projektów na różnych polach: wydawniczym, produkcji i rejestracji dzieł audiowizualnych i audialnych, wydarzeń artystycznych oraz edukacji medialnej. Współtworzymy szerokie horyzonty audiowizualności – wspieramy projekty eksperymentalne i twórczo rozwijające pojęcie nowych mediów, dążymy do ocalenia najbardziej wartościowych przejawów kultury filmowej, muzycznej i teatralnej.

Rejestracje wydarzeń
NInA rejestruje wartościowe artystycznie zjawiska polskiej kultury. Wśród coraz liczniejszych materiałów znajdują się spektakle operowe, teatralne, koncerty, debaty, relacje z festiwali i konferencji. Współpracujemy z Programem 2 Polskiego Radia i TVP Kultura oraz instytucjami kultury realizującymi projekty o szczególnym znaczeniu dla kultury polskiej i europejskiej.

Produkcje audiowizualne
NInA inicjuje i wspiera produkcje filmowe, muzyczne i teatralne służące przybliżaniu dziedzictwa kulturowego oraz promocji nowych zjawisk, nieznanych szerszemu gronu odbiorców. Inicjujemy powstawanie nowych filmów dokumentalnych, animowanych, kompozycji muzycznych, wspieramy wartościowe programy z zakresu publicystyki kulturalnej.

Wydarzenia
Działalność programowa NInA jest realizowana poprzez wydarzenia stymulujące pejzaż kulturalny Polski. Inicjujemy festiwale, koncerty, konferencje i wystawy. Wspieramy ciekawe festiwale i lokalne inicjatywy kulturotwórcze.

Wydawnictwa
NInA, wcześniej jako Polskie Wydawnictwo Audiowizualne, jest wydawcą wielu wyjątkowych na polskim rynku serii DVD i CD, które przedstawiają zarówno wybitne, nieco zapomniane polskie filmy animowane i dokumentalne, jak i twórczość najnowszą – współczesnych kompozytorów oraz reżyserów teatralnych i operowych.

Projekty internetowe
Obecnie podstawowym i najbardziej demokratycznym narzędziem udostępniania treści jest Internet. Niemal każdy realizowany projekt ma swoje odzwierciedlenie w przestrzeni wirtualnej. NInA realizuje też projekty dedykowane temu środowisku, wykorzystujące możliwości Internetu i skierowane do szerokiego grona odbiorców, którzy mogą z niego korzystać w dowolnym miejscu i czasie.

Badania i analizy
NInA realizuje projekty z zakresu edukacji medialnej oraz badań dotyczących edukacji audiowizualnej oraz kultury 2.0 . Współpracujemy z ekspertami w zakresie nowych mediów, prawa autorskiego, archiwizacji. Organizujemy konferencje, warsztaty, zlecamy badania i raporty, które analizują nową rzeczywistość kulturową i przybliżają jej problematykę szerokiemu gronu odbiorców.

    Dane adresowe:
  • ul. Wałbrzyska 3/5
  • 02-739 Warszawa
  • Mazowieckie
  • Dane kontaktowe:
  • www.nina.gov.pl
  • E-mail: sekretariat@nina.gov.pl
  • Telefon: +48 (22) 380 49 00
  • Fax: +48 (22) 380 49 01

Lokalizacja firmy na mapie: