Akademia Pomorska w Słupsku - Katalo.pl - Profesjonalny Katalog Firm

Akademia Pomorska w Słupsku
Akademia Pomorska w Słupsku Akademia Pomorska w Słupsku

O Uczelni

STRUKTURA Obecnie na Akademii Pomorskiej w Słupsku istnieją trzy wydziały: Wydział Filologiczno-Historyczny, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy i Wydział Edukacyjno-Filozoficzny. W ich obszarze działa 10 instytutów i 3 katedry.
Uczelnia posiada także jednostki ogólnowydziałowe, tj.: Wydawnictwo Naukowe, Archiwum Uczelniane i Bibliotekę Główną oraz międzyuczelniane: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne, Studium Informatyki.
Wydawnictwo Naukowe od kilku lat prężnie się rozwija, do 2009 r. wydało już 700 tytułów. Comiesięczne publikuje nowe pozycje, których autorami są zarówno pracownicy naukowi AP, jak i na badacze spoza uczelni.
Stałe publikacje to: Baltic Costal Zone, Słupskie Prace Biologiczne, Słupskie Prace Geograficzne, Słupskie Studia Historyczne, Słupskie Prace Filologiczne - Seria Filologia Polska, Polilog.Studia Neofilologiczne oraz Słupskie Studia Filozoficzne.
W 2008 r. powołano również Akademickie Centrum Czystej Energii oraz Centrum Doskonalenia i Kształcenia Kompetencji, celem, których jest przeprowadzanie badań na rzecz Regionu Środkowopomorskiego.

NAUCZYCIELE AKADEMICCY i UPRAWNIENIA do nadawania stopni naukowych Wydział Filologiczno-Historyczny i Matematyczno-Przyrodniczy posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora, odpowiednio - w zakresie historii, literaturoznawstwa i biologii.
W ciągu najbliższych lat uczelnia planuje uzyskać kolejne uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i stopnia naukowego doktora habilitowanego.
Na AP zatrudnionych jest ok. 400 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym 92 profesorów 260 doktorów. Zajęcia prowadzone są także przez profesorów wizytujących z innych naukowych instytucji krajowych i zagranicznych, np. z Nieniec, Rosji, Turcji, Ukrainy, Węgier czy Wielkiej Brytanii.

KIERUNKI KSZTAŁCENIA Na Akademii Pomorskiej w Słupsku studiuje obecnie 4300 studentów. Proponujemy im kształcenie na 25 kierunkach i stu specjalnościach zarówno w systemie studiów stacjonarnych (dziennych - bezpłatnych), jak i niestacjonarnych (zaocznych - płatnych). Od roku 2012/13 prowadzone są studia III stopnia - doktoranckie w zakresie historii i literaturoznawstwa.
Na poziomie I i II stopnia (licencjat i magister) AP kształci na 8 kierunkach (filologia polska, filologia rosyjska, historia, biologia, geografia, pedagogika, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, matematyka), natomiast na poziomie I stopnia na 15 kierunkach (bezpieczeństwo narodowe, filologia angielska, filologia germańska, kulturoznawstwo, politologia, fizyka, fizyka techniczna (inż.), edukacja techniczno-informatyczna (inż.), pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne, ochrona środowiska, filozofia, socjologia, praca socjalna).
Akademia Pomorska, w obszarze prowadzonych przez siebie badań, proponuje także studia podyplomowe i kursy. Dla odbiorców grupowych, tj. instytucji i firm - uczelnia m.in. wykonuje ekspertyzy, przeprowadza badania ankietowe i prowadzi szkolenia.

WARUNKI STUDIOWANIA Na terenie campusu przy ul. Arciszewskiego znajduje się Osiedle Akademickie z 3 domami studenckimi, stołówką, klubami MATRIX i INDEX oraz bazą sportową. Ponadto studenci posiadają stały dostęp do Internetu poprzez łącza stałe i bezprzewodowe.
Akademia Pomorska posiada także największą bibliotekę na Pomorzu Środkowym. Księgozbiór Biblioteki Uczelnianej liczy 407.791 jednostek inwentarzowych, w tym: 357.366 wydawnictw zwartych i materiałów specjalnych (płyty, kasety, mikrofilmy itd.), 50.425 jednostek inwentarzowych czasopism (w tym 46.156 jednostek czasopism drukowanych; 3.234 jednostek inwentarzowych elektronicznych czasopism; 1.035 jednostek inwentarzowych elektronicznych dodatków).
Bieżąca prenumerata to 515 tytułów (w tym 488 tytułów krajowych, 20 czasopism zagranicznych drukowanych, czasopism elektronicznych 7). W Bibliotece Głównej AP studenci posiadają nieograniczony dostęp do elektronicznych baz bibliotecznych - krajowych i zagranicznych.
Uczelnia proponuje studentom również dodatkowe formy rozwoju ich zainteresowań, m.in. poprzez działalność w kołach naukowych, organizacjach i stowarzyszeniach istniejących przy AP czy Chórze Akademickim Juventus Cantans.
Zapraszamy także do działania w ramach Stowarzyszenia Absolwentów i Pracowników WSN-WSP-PAP-AP: www.saip.apsl.pl

źródło: http://apsl.edu.pl/
Słowa kluczowe: filologia Słupsk, kulturoznawstwo Słupsk, akademik Słupsk, fizyka Słupsk, biologia Słupsk, ratownictwo Słupsk, zarządzanie Słupsk, pielęgniarstwo Słupsk, turystyka Słupsk, historia Słupsk, Akademia Pomorska Słupsk: studia Słupsk, geografia Słupsk, politologia Słupsk, ochrona środowiska Słupsk, polonistyka Słupsk, studiowanie Słupsk, zdrowie publiczne Słupsk, uczelnia Słupsk, bezpieczeństwo narodowe Słupsk, matematyka Słupsk


Kategorie: Edukacja i Nauka » Kursy
Edukacja i Nauka » Szkoły Policealne
Edukacja i Nauka » Szkoły Wyższe Państwowe i Prywatne


Wydziały

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY
- Instytut Muzyki
- Instytut Pedagogiki
- Katedra Filozofii
- Katedra Socjologii i Pracy Socjalnej

WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY
- Instytut Historii i Politologii
- Instytut Neofilologii
- Instytut Polonistyki
- Katedra Bezpieczeństwa Narodowego

WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY
- Instytut Biologii i Ochrony Środowiska
- Instytut Fizyki
- Instytut Geografii i Studiów Regionalnych
- Instytut Matematyki
- Instytut Nauk o Zdrowiu

    Dane adresowe:
  • ul. Krzysztofa Arciszewskiego 22A
  • 76-200 Słupsk
  • Pomorskie
  • Dane kontaktowe:
  • apsl.edu.pl
  • E-mail: rekrutacja@apsl.edu.pl
  • Telefon: +48 (59) 84 05 327
  • Fax: +48 (59) 84 05 380

Lokalizacja firmy na mapie: