Akademia Pomorska w Słupsku - Katalo.pl - Profesjonalny Katalog Firm

Akademia Pomorska w Słupsku




Akademia Pomorska w Słupsku Akademia Pomorska w Słupsku

O Uczelni

STRUKTURA Obecnie na Akademii Pomorskiej w Słupsku istnieją trzy wydziały: Wydział Filologiczno-Historyczny, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy i Wydział Edukacyjno-Filozoficzny. W ich obszarze działa 10 instytutów i 3 katedry.
Uczelnia posiada także jednostki ogólnowydziałowe, tj.: Wydawnictwo Naukowe, Archiwum Uczelniane i Bibliotekę Główną oraz międzyuczelniane: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne, Studium Informatyki.
Wydawnictwo Naukowe od kilku lat prężnie się rozwija, do 2009 r. wydało już 700 tytułów. Comiesięczne publikuje nowe pozycje, których autorami są zarówno pracownicy naukowi AP, jak i na badacze spoza uczelni.
Stałe publikacje to: Baltic Costal Zone, Słupskie Prace Biologiczne, Słupskie Prace Geograficzne, Słupskie Studia Historyczne, Słupskie Prace Filologiczne - Seria Filologia Polska, Polilog.Studia Neofilologiczne oraz Słupskie Studia Filozoficzne.
W 2008 r. powołano również Akademickie Centrum Czystej Energii oraz Centrum Doskonalenia i Kształcenia Kompetencji, celem, których jest przeprowadzanie badań na rzecz Regionu Środkowopomorskiego.

NAUCZYCIELE AKADEMICCY i UPRAWNIENIA do nadawania stopni naukowych Wydział Filologiczno-Historyczny i Matematyczno-Przyrodniczy posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora, odpowiednio - w zakresie historii, literaturoznawstwa i biologii.
W ciągu najbliższych lat uczelnia planuje uzyskać kolejne uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i stopnia naukowego doktora habilitowanego.
Na AP zatrudnionych jest ok. 400 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym 92 profesorów 260 doktorów. Zajęcia prowadzone są także przez profesorów wizytujących z innych naukowych instytucji krajowych i zagranicznych, np. z Nieniec, Rosji, Turcji, Ukrainy, Węgier czy Wielkiej Brytanii.

KIERUNKI KSZTAŁCENIA Na Akademii Pomorskiej w Słupsku studiuje obecnie 4300 studentów. Proponujemy im kształcenie na 25 kierunkach i stu specjalnościach zarówno w systemie studiów stacjonarnych (dziennych - bezpłatnych), jak i niestacjonarnych (zaocznych - płatnych). Od roku 2012/13 prowadzone są studia III stopnia - doktoranckie w zakresie historii i literaturoznawstwa.
Na poziomie I i II stopnia (licencjat i magister) AP kształci na 8 kierunkach (filologia polska, filologia rosyjska, historia, biologia, geografia, pedagogika, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, matematyka), natomiast na poziomie I stopnia na 15 kierunkach (bezpieczeństwo narodowe, filologia angielska, filologia germańska, kulturoznawstwo, politologia, fizyka, fizyka techniczna (inż.), edukacja techniczno-informatyczna (inż.), pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne, ochrona środowiska, filozofia, socjologia, praca socjalna).
Akademia Pomorska, w obszarze prowadzonych przez siebie badań, proponuje także studia podyplomowe i kursy. Dla odbiorców grupowych, tj. instytucji i firm - uczelnia m.in. wykonuje ekspertyzy, przeprowadza badania ankietowe i prowadzi szkolenia.

WARUNKI STUDIOWANIA Na terenie campusu przy ul. Arciszewskiego znajduje się Osiedle Akademickie z 3 domami studenckimi, stołówką, klubami MATRIX i INDEX oraz bazą sportową. Ponadto studenci posiadają stały dostęp do Internetu poprzez łącza stałe i bezprzewodowe.
Akademia Pomorska posiada także największą bibliotekę na Pomorzu Środkowym. Księgozbiór Biblioteki Uczelnianej liczy 407.791 jednostek inwentarzowych, w tym: 357.366 wydawnictw zwartych i materiałów specjalnych (płyty, kasety, mikrofilmy itd.), 50.425 jednostek inwentarzowych czasopism (w tym 46.156 jednostek czasopism drukowanych; 3.234 jednostek inwentarzowych elektronicznych czasopism; 1.035 jednostek inwentarzowych elektronicznych dodatków).
Bieżąca prenumerata to 515 tytułów (w tym 488 tytułów krajowych, 20 czasopism zagranicznych drukowanych, czasopism elektronicznych 7). W Bibliotece Głównej AP studenci posiadają nieograniczony dostęp do elektronicznych baz bibliotecznych - krajowych i zagranicznych.
Uczelnia proponuje studentom również dodatkowe formy rozwoju ich zainteresowań, m.in. poprzez działalność w kołach naukowych, organizacjach i stowarzyszeniach istniejących przy AP czy Chórze Akademickim Juventus Cantans.
Zapraszamy także do działania w ramach Stowarzyszenia Absolwentów i Pracowników WSN-WSP-PAP-AP: www.saip.apsl.pl

źródło: http://apsl.edu.pl/




Słowa kluczowe: geografia Słupsk, uczelnia Słupsk, Akademia Pomorska Słupsk: studia Słupsk, zarządzanie Słupsk, zdrowie publiczne Słupsk, ochrona środowiska Słupsk, turystyka Słupsk, bezpieczeństwo narodowe Słupsk, kulturoznawstwo Słupsk, pielęgniarstwo Słupsk, matematyka Słupsk, polonistyka Słupsk, ratownictwo Słupsk, fizyka Słupsk, historia Słupsk, biologia Słupsk, filologia Słupsk, studiowanie Słupsk, akademik Słupsk, politologia Słupsk


Kategorie: Edukacja i Nauka » Kursy
Edukacja i Nauka » Szkoły Policealne
Edukacja i Nauka » Szkoły Wyższe Państwowe i Prywatne


Wydziały

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY
- Instytut Muzyki
- Instytut Pedagogiki
- Katedra Filozofii
- Katedra Socjologii i Pracy Socjalnej

WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY
- Instytut Historii i Politologii
- Instytut Neofilologii
- Instytut Polonistyki
- Katedra Bezpieczeństwa Narodowego

WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY
- Instytut Biologii i Ochrony Środowiska
- Instytut Fizyki
- Instytut Geografii i Studiów Regionalnych
- Instytut Matematyki
- Instytut Nauk o Zdrowiu

    Dane adresowe:
  • ul. Krzysztofa Arciszewskiego 22A
  • 76-200 Słupsk
  • Pomorskie
  • Dane kontaktowe:
  • apsl.edu.pl
  • E-mail: rekrutacja@apsl.edu.pl
  • Telefon: +48 (59) 84 05 327
  • Fax: +48 (59) 84 05 380

Lokalizacja firmy na mapie: